Ανάδοχοι

Οι ανάδοχοι του εργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ:

 

OTE A.E. (Νησίδες 1,2,4,5,6 και Δίκτυο κορμού)

Forthnet A.E. (Νησίδα 3)