02/06/2015

Επικαιροποίηση στοιχείων του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Η ΚτΠ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», προβαίνει σε επικαιροποίηση των στοιχείων του έργου και προσκαλεί όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, απαντώντας στις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί, με τις από 13/5/15 και 18/5/15 επιστολές της ΚτΠ ΑΕ προς τα Υπουργεία και τις Ανεξάρτητες Αρχές αντίστοιχα.

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αποτελεί την εξέλιξη/επέκταση του υφιστάμενου δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» και – σύμφωνα με το Ν. 3979/2011 - θα υποστηρίξει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες όλων των φορέων της Γενικής κυβέρνησης. Μέσα από το δίκτυο αυτό, θα εξυπηρετηθούν 34.000 περίπου σημεία / κτήρια του Δημόσιου Τομέα (από 4.500 περίπου σημεία που καλύπτονται σήμερα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι) καθώς και θα παρασχεθούν 55.000 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, για μια περίοδο τριών ετών.

Στην παρούσα φάση είναι απαραίτητη και αναγκαία η επικαιροποίηση των στοιχείων του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και κατά συνέπεια ο ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου κάθε μικρότερου έργου που θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο των Συμφωνιών Πλαίσιο (call offs), βασισμένος στα υφιστάμενα δεδομένα για κάθε φορέα. Πιο συγκεκριμένα, χρειάζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

  • Όλα τα σημεία / κτήρια κάθε Δημόσιου Φορέα, που θα συμμετέχουν στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συμμετέχουν σήμερα στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι»).
  • Για καθένα από τα κτήρια, τα επιμέρους στοιχεία σε αυτό που αφορούν στις υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει καθώς και στα εν ενεργεία πληροφοριακά συστήματα / εφαρμογές που φιλοξενούνται σε αυτό, με σκοπό να αναδειχθούν τα σημεία εκείνα που λειτουργούν ως κέντρα δεδομένων και κατά συνέπεια χρήζουν γραμμών πρόσβασης υψηλότερων ταχυτήτων.
  • Επίσης, για κάθε φορέα που θα συμμετέχει στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», τις συνδέσεις (μετά συσκευών) κινητής τηλεφωνίας που χρειάζεται για εκείνα τα στελέχη του, που η φύση της εργασίας τους είναι τέτοια που κάνει απαραίτητη τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

 

Για το σκοπό αυτό, η ΚτΠ ΑΕ καλεί όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που θα ενταχθούν στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι σήμερα στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» να επικαιροποιήσουν τα σημεία του νέου έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», συμπληρώνοντας το συνημμένο αρχείο  excel για όλες τις μονάδες της υπηρεσίας τους καθώς και για τους φορείς που εποπτεύουν το συντομότερο δυνατό και να επιστρέψουν τη συγκεντρωτική απάντηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση syzefxis2@ktpae.gr.

Η ΚτΠ ΑΕ προσβλέπει στην υποστήριξη όλων των Δημόσιων Φορέων για την έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», μια διαδικασία που – όπως προαναφέρθηκε – θα επιτρέψει στην ΚτΠ ΑΕ να προχωρήσει σε μια βέλτιστη σχεδίαση των μικρότερων έργων των Συμφωνιών Πλαίσιο και στη συνέχεια στην προκήρυξη τους, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα εικόνα κάθε δημόσιου φορέα. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση από πλευράς των φορέων να δηλώσουν τα στοιχεία που ζητούνται ενδεχομένως να οδηγήσει σε αδυναμία ένταξης των σημείων / κτηρίων αυτών στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ». Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος τα σημεία αυτά που θα ξεχαστεί να δηλωθούν, να μην καταστούν αποδέκτες των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ή να καθυστερήσει αρκετά η ένταξη τους, συγκριτικά με τα υπόλοιπα που θα έχουν δηλωθεί από την αρχή.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL. Για λήψη του αρχείου πατήστε εδώ