17/06/2014

4 Υποψήφιοι για την "Ασύρματη Νησίδα" του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για το Υποέργο 2 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ : «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υπηρεσίες Ασύρµατης Νησίδας», το οποίο χρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΥΠ),  και έχει προϋπολογισμό 38.428.287,30 €, υποβλήθηκαν σήμερα στην ΚτΠ Α.Ε., 4 προσφορές από τις παρακάτω Εταιρείες / Ενώσεις :

  1. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 
  2. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ 
  3. CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΕ 
  4. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 
 
Το έργο αφορά στις κινητές συνδέσεις του Ελληνικού Δημοσίου και είναι "συμφωνία πλαίσιο".